Nationell rapport: Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor

Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det konstateras i SPF Seniorernas rapport ”Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?”. Utifrån rapportens slutsatser presenterar SPF Seniorerna sex åtgärder som kan utveckla hemtjänsten i hela Sverige.

Rapporten bygger på de data som Hemtjänstindex samlar in från alla landets kommuner. Rapportens iakttagelser, analys och slutsatser presenterades under Almedalsveckan 2023 på SPF Seniorernas seminarium med samma namn. Rapporten visar att de stora skillnaderna i hemtjänstens kvalitet inte beror på hur mycket resurser som kommunen har anslagit för hemtjänst och inte heller på kommunens storlek, geografiska placering, eller om kommunen tillämpar valfrihetssystem.

Utifrån rapportens slutsatser föreslår SPF Seniorerna sex åtgärder som skulle utveckla hemtjänsten i Sverige och göra den mer likvärdig för alla seniorer som behöver den:

  1. Regeringen bör uppdra åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) att följa upp de kommuner som inte er- bjuder hemtjänst av tillräckligt god kvalit- et, grundorsaker till bristerna och vilka åtgärder som krävs för att kommunerna ska klara av att ge en hemtjänst av god kvalitet.
  2. Regeringen bör uppdra åt Socialstyrelsen att sammanställa och kommunicera kun- skap kring de åtgärder som Vårdanalys utvecklar samt föreslå eventuella nöd- vändiga författningsändringar.
  3. Staten bör rikta ett särskilt stöd till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att öka lärandet mellan kommunerna och öka spridandet av goda exempel
    på framgångsrikt kvalitetsarbete inom hemtjänsten.
  4. .Staten och SKR bör säkerställa att kommuner som inte ger hemtjänst av tillräckligt god kvalitet vidtar åtgärder för att korrigera detta, samt stödja kommun- er med utbildningsinsatser.
  5. Staten och SKR bör tydliggöra att kommunerna förväntas delta i Social- styrelsens olika undersökningar, och tillsammans säkerställa att så sker.
  6. Staten och SKR bör öka tempot när det gäller breddinförande av välfärdsteknik. I arbetet bör ingå att vidareutveckla forum för möten mellan kommuner, privata ut- förare och leverantörer av välfärdsteknik. Insatser för att underlätta kommunernas upphandling av modern välfärdsteknik bör göras.

Läs rapporten här.