ATT MÄTA KVALITET: Det finns idag inget samlat mått på kvaliteten i hemtjänsten. Därför går det inte att jämföra kommuner. Och då går det inte heller att avgöra om reformer och satsningar resulterar i en bättre hemtjänst.

Därför skapar vi Hemtjänstindex

Möjligt att jämföra

Hemtjänstindex gör det möjligt för en kommun att jämföra sin hemtjänst med andra kommuners. Det kommer också att gå att jämföra olika delar av hemtjänsten.

Lära av de bästa

Jämförelserna kommer att motivera kommunerna att se över sin hemtjänst, inte minst de som hamnar långt ner. Indexet gör det också enkelt för kommunerna att lära sig av de bästa exemplen. 

Fördjupningsanalys

Alla kommuner kommer att erbjudas en särskild analys där det tydligt framgår vad kommunen lyckas bra med, vad som kan förbättras, och vad andra kommuner gjort som lyckas bättre.

Att mäta kvalitet

För länge sedan kom vi överens om hur längd, vikt och tid skulle definieras och mätas – i till exempel meter, kilogram och sekunder. Genom att använda gemensamma mått och enheter, skapas möjligheter att objektivt beskriva och jämföra det som tidigare var en subjektiv upplevelse.

Idag behöver vi få ett gemensamt språk för att beskriva till exempel hållbarhet, smak, upplevelse, tjänsters kvalitet.

Detta har ett europeiskt forskningsprojekt arbetat med i 15 år, och definierat en process för hur sådant kan mätas. 

Den nya forskningen ger möjligheter att sätta samman en mängd olika typer av nyckeltal – med olika skalor och enheter – till ett sammanvägt index. Metoden gör det möjligt att jämföra resultat. Både  över tid och även mellan olika utförare, till exempel kommuner.

Hemtjänstindex gör det möjligt att jämföra

Redan idag finns det en stor mängd olika data om kvaliteten inom äldreomsorgen och hemtjänsten. Det är däremot svårt att få en överblick över hur kvaliteten är inom hemtjänsten, både totalt sett i Sverige och i de olika kommunerna. 

Idén bakom Hemtjänstindex är att sätta samma befintliga data om hemtjänsten, med en vetenskapligt baserad metod. Resultatet blir index på kommunnivå. Dessa kommunindex beskriver kvaliteten inom hemtjänsten och ger kommunerna en möjlighet att jämföra sig med andra. På så sätt kan en förvaltning lära sig av de som får bäst resultat. Hemtjänstindex ger kommunerna en möjlighet att förbättra hemtjänsten för invånarna. 

Så beräknas Hemtjänstindex

Beräkningarna kommer att utföras av det statliga forskningsinstitutet RISE. Hemtjänstindex baseras på befintliga nyckeltal och befintliga data. Kommunerna kommer inte att belastas med ytterligare enkäter eller annan datainsamling.

Alla kommuner – och allmänheten – får tillgång till det övergripande hemtjänstindexet. Därutöver  kommer varje kommun även att erbjudas en detaljerad och konkret rapport som visar var kommunen behöver göra insatser för att förbättra sin kvalitet.