ATT MÄTA KVALITET: Hemtjänstindex skapar ett samlat mått på kvaliteten i hemtjänsten, vilket gör det möjligt att jämföra mellan kommuner. Hemtjänstindex gör det också enklare att avgöra om reformer och satsningar resulterar i en bättre hemtjänst.

Därför skapar vi Hemtjänstindex

Möjligt att jämföra

Hemtjänstindex gör det möjligt för en kommun att jämföra sin hemtjänst med andra kommuners. Det går också att jämföra olika delar av hemtjänsten.

Lära av de bästa

Jämförelserna motiverar kommunerna att se över sin hemtjänst, inte minst de som hamnar långt ner. Indexet gör det också enkelt för kommunerna att lära sig av de bästa exemplen. 

Fördjupningsanalys

Alla kommuner kan beställa en särskild analys där det tydligt framgår vad kommunen lyckas bra med, vad som kan förbättras, och vad andra kommuner gjort som lyckas bättre.

Att mäta kvalitet

För länge sedan kom vi överens om hur längd, vikt och tid skulle definieras och mätas – i till exempel meter, kilogram och sekunder. Genom att använda gemensamma mått och enheter, skapas möjligheter att objektivt beskriva och jämföra det som tidigare var en subjektiv upplevelse.

Idag behöver vi få ett gemensamt språk för att beskriva till exempel hållbarhet, smak, upplevelse, tjänsters kvalitet.

Detta har ett europeiskt forskningsprojekt arbetat med i 15 år, och definierat en process för hur sådant kan mätas. 

Den nya forskningen ger möjligheter att sätta samman en mängd olika typer av nyckeltal – med olika skalor och enheter – till ett sammanvägt index. Metoden gör det möjligt att jämföra resultat. Både  över tid och även mellan olika utförare, till exempel kommuner.

Mätmodellen för Hemtjänstindex

Mätmodellen för Hemtjänstindex är uppbyggd utifrån konceptet att kvalitet uppnås när seniorernas behov uppfylls, samtidigt som krav, lagar och regler följs. Mätmodellen tar även hänsyn till hur viktiga olika delar av hemtjänsten är för seniorerna, genom att alla delar av hemtjänsten ges en specifik viktning. Här hittar du mer information om de undersökningar som ligger till grund för viktningen.

Hemtjänstindex ger en samlad bild av hemtjänstens kvalitet i en kommun och bygger på 70 befintliga indikatorer/nyckeltal från olika datakällor, främst från Socialstyrelsen. Indexberäkningarna görs av det statliga forskningsinstitutet RISE.

Här finns information om undersökningarna och andra datakällor, och vägledning kring hur kommunen bör hantera dessa.

Detaljerad beskrivning

Här finns en kortfattad introduktion till mätmodellen för Hemtjänstindex och här finns en fullständig beskrivning av mätmodellen inklusive alla indikatorer, kvalitetsområden, delindex, skalor och viktningar. Här beskrivs övriga principer som Hemtjänstindex bygger på och här beskrivs regelverket för revision av kommunernas webbplatser. Det finns även en checklista för kommunens webbinformation inklusive goda exempel från olika kommuner.  

Hemtjänstindex ger en helhetsbild av hur bra en kommun är på att leverera hemtjänst, på kommunnivå. Det går i dagsläget inte att beräkna index för olika utförare (t ex om en kommun har privata aktörer inom Hemtjänsten), bland annat beroende på att det saknas ett fullt fungerande nationellt register över de olika hemtjänstutförarna i Sveriges kommuner.