Linda Lindberg (SD): Digitala lösningar ett sätt att höja kvaliteten

Digitala lösningar för att underlätta personalens arbete där det går är ett sätt att höja hemtjänstens kvalitet. Det säger Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, som representerar partiet i Riksdagens socialutskott. Hon ser språkproblem inom hemtjänsten – det är angeläget att den äldre kan kommunicera med omsorgspersonalen, säger hon i vår intervju.

På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser specifikt till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på vilka områden bedömer du att kvaliteten behöver stärkas?

Ser man till coronapandemin och de brister som uppdagades bör man se över frågan om krisberedskap och kommunikation. 

Ser vi specifikt till hemtjänsten så behöver fokus dels ligga på att stärka personalens arbetssituation, genom att få bort minutscheman och förbättra arbetsmiljön i stort, vilket med största sannolikhet skulle leda till ett bättre bemötande och en ökad närvaro vid besök hos den äldre. Det är också viktigt att vi får en bättre kontinuitet vad gäller personal. Idag är det alldeles för stor omsättning på omsorgspersonal som besöker den äldre i hemmet. Det skapar såväl otrygghet som onödiga risker. Här behöver vi få till ett team som arbetar kring den äldre. Vidare har vi tyvärr en problematik med språkproblem även inom hemtjänsten vilket för många äldre kan upplevas som otryggt. Det är angeläget för oss att den äldre kan kommunicera med omsorgspersonalen. 

Hur gör du för att skapa dig en bild av kvaliteten i hemtjänsten runt om i Sverige?

Jag har ett gott samarbete med våra kommunala företrädare som lyfter upp erfarenheter och goda exempel. Utöver det förs det dialog med organisationer som är engagerade i frågan, men vi gör också verksamhetsbesök för att skapa oss en lägesbild. En värdefull dialog förs också med medlemmar som arbetar inom äldreomsorgen på olika sätt. Givetvis tar vi del av de rapporter och den statistik som finns tillgänglig.

Om du ser till möjligheterna att stärka hemtjänsten, vilken enskild insats skulle du rekommendera till en kommun som vill göra sin hemtjänst ännu bättre?

För att få en välmående personal och nöjda äldre så behöver schemaläggning, kontinuitet och bemanning förbättras. Det är människor som vårdar människor. Att kommunerna dessutom är nyfikna på att införa moderna digitala lösningar för att underlätta arbetet i de fall det går, är också ett sätt att höja kvalitén.

Vad skulle du säga är den eller de främsta styrkorna med den svenska hemtjänsten?

Att vi möjliggör för den äldre att få bo hemma så länge den själv önskar.