Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 3

Enkät till 3000 – Intervju med geriatrikprofessorn – MP och C om hemtjänstens kvalitet.

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Workshops med seniorer

Vi fortsätter våra workshops där seniorer vägleder oss när det gäller vilka kvalitetsområden som är viktigast i hemtjänsten. Senaste nedslaget var i Vänersborg, och i nästa vecka träffar vi seniorer i Norrköping. Workshopdeltagarnas uppgift är att poängsätta varje kvalitetsområde, så att vi kan se vilken vikt ett område ska ha när indexet ställs samman.

Resultaten i dessa workshops blir därefter vägledande för frågorna i den enkät som går ut i vecka 19 till ca 3 000 seniorer. Enkätens resultat blir det slutliga underlaget för viktningen av indexet olika delar.  

Geriatrikprofessorn: När skillnaderna syns kan Sverige bli mer jämlikt 

Gösta Bucht, professor i geriatrik, är vetenskaplig ledare för projektet Hemtjänstindex. Gösta finns i Umeå, och berättar via Teams på vår hemsida om varför det behövs ett index för hemtjänsten. Enligt Gösta Bucht gäller de mätningar som finns idag oftast bara ett enda område och är subjektiva. Dessutom gör kommunerna olika, och det är svårt att jämföra. Han menar också att indexet när det kommer på plats gör att det på ett evidensbaserat sätt går att se skillnader mellan kommuners sätt att bedriva hemtjänst. ”Det underlättar för kommunerna att faktiskt bli bättre, och kommer att göra att det blir mer jämlikt över Sveriges land. För det går inte att ligga sist i den här listan” säger Gösta Bucht.

Här kan du se eller läsa intervjun med Gösta Bucht

Margareta Fransson (MP): Öka brukarmedverkan

I vår serie där riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner ger sin syn på kvaliteten i hemtjänsten har vi kommit till Miljöpartiet och Centerpartiet. Margareta Fransson (MP) vill se ökad brukarmedverkan och brukarrevisioner inom hemtjänsten. ”Det är viktigt att de som får hemtjänst också ges en reell möjlighet att påverka sin och andras situation reellt” säger hon. Margareta Fransson får sin bild av kvaliteten i hemtjänsten bland annat genom kontakter med seniorer i sitt parti.

Här kan du läsa intervjun med Margareta Fransson

Sofia Nilsson (C): Kommunerna bör sätta mål för kontinuiteten

Kontinuiteten är viktig för hemtjänstens kvalitet, både för den äldres trygghet och för personalens upplevelse av att göra ett bra jobb och räcka till. Det säger Sofia Nilsson, Centerpartiet, när hon svarar på våra frågor. ”En god kontinuitet leder till att personalen kan se, reagera och agera på förändringar/försämringar hos den äldre på ett tidigt stadie som i sig leder till att insatser kan sättas in tidigt. Att ha ett kontinuitetsmål på max 10 personer under en 2 veckors period är ett tydligt mål som kommunerna borde sätta för att höja kvaliteten”, säger Sofia Nilsson, som då och då själv jobbar som undersköterska inom hemsjukvården.

Här kan du läsa intervjun med Sofia Nilsson